Coronavirus, what is behind it?

What lies behind the virus that scares the whole world?
America, China, Italy, France, Germany, EU, Iran, Russia and Israel: what is the geopolitical plot of the actors involved in this performance?

(Translation by Jolanta Micinska – Hercog)
(Italian version at link)
(Polish version at link – translation by Magda Żymła)

There are many shadows behind what is happening.

There is a virus that begins in Wuhan, China and is spreading around the world.

They say it is genetically very similar to the Sars virus, avian influenza, but it is stronger and has some HIV characteristics; that it attacks the respiratory tract, survives in the air for 30 minutes, and on the surface for up to 9 days (German research).

Symptoms are similar to flu: fever, dry cough, sore throat and breathing difficulties similar to those that accompany us when tired, weak.

The incubation period is 2 weeks. You are asymptomatic during this period, but you can still get it.

We were told that the virus was born of bats and snakes, then mutated and became transmissible to humans. But then they tell us that the virus does not attack pets; how is this possible?

We were told that the virus is only a strong flu and that “only” older people or those who had previous ailments die because of it. But then we see that the Chinese doctor who discovered the crown virus died of infection, had no diseases before and was 34 years old; why is he the only young man who died of a coronavirus?

Oms says it will take about a year and a half to find a vaccine. But then we see that in the midst of a health crisis in Europe, when all countries impose bans and restrictions, closing transport and borders, America sends 30,000 soldiers to Europe, plus at least the same amount of military equipment (even though Trump himself had closed airways from Europe for 30 days). What are these soldiers for?

The official version is the training “Defender Europe 2020“; but why should training be so important for soldiers to be at risk of infection? And what danger of attack would Europe be exposed to if this operation is translated as “Defense Europe 2020“?

Why does Germany point its finger at Italy so much when they say that they did not control them as they should, since the first infection in Europe came from Bavaria?

Why do they make us pretend to be the anointed of the world, and the ECB President Christine Lagarde makes outrageous and criminal statements when Italy is in complete danger (more on this subject)?

Why do France and Germany prohibit the export of protective masks to Italy when the country asked for help?

Geopolitical actors and their roles

We tried to analyze the points of view of other experts: from the well-known philosopher and author Diego Fusaro, to journalist and geographer Manlio Dinucci, former Executive Director for Prevention of Nuclear War in Italy (the association that received the Nobel Peace Prize in 1985), to the journalist geopolitics of Cesare Sacchetti and spokesmen for “Il Vaso di Pandora“.

To sum up their point of view, it can be said that the virus seems to have extraordinary intelligence: it hit China (see link) at the best moment of their economy, when it tried to be the first world power and veiled, proposing yuan (Chinese national currency) as the global reference currency instead of the US dollar.

In addition, China, the largest exporter in the world, is buying a large proportion of its oil from Iran (currently one of the countries most affected by the coronavirus). America doesn’t like it at all; she herself wanted to declare war on Iran under the pretext of nuclear agreements (more on this subject). This case then led to the death of Soleimani (more on this link) and Iran‘s reaction (more on this link).

Israel, who openly sided with America (more on this subject).

In the meantime, Italy has signed a trade agreement with China, known as the “Silk Road“. This agreement consists in giving Italy a privileged position in trade relations with China and over time burns both Germany and France, which first criticize Italy for this agreement and then run after it so as not to lose too much competition.

To prevent this agreement from making Italy a stronger nation supported by China, the French secret services enter the stage and agree, along with German and Israel, a strategy to bring the Chinese and Italian economies on their knees in one blow.

France has a power plant, built in 1934 exactly in the city of Wuhan (“view all” at link), where research on viruses and bacteria is carried out.

Germany finds a suicide bomber who, as a researcher, goes to the power plant and releases the virus, infecting himself, then greets everyone at the power plant and in the city where the virus is spreading, and then returns to Germany aware of what he just did. He is “patient 0” and is sent to Italy, exactly to Codogno, where he begins the epidemic and returns to Germany.

The Israelis (as American allies saw), probably endowed with the best intelligence in the world, most likely already have a ready vaccine, they will get avalanches of money from it and have already used it to protect American soldiers who came to Europe (although it is not yet known who they are supposed to defend us from and why so this training is important).

So France and Germany blame the Chinese, the Americans hit China, and the Israelis get richer. Italy first loses its economic engine because the North is blocked (intelligent this virus, right?), Then they keep everything for the happiness of the Franco-German axis and give Europe, via Fmi (International Monetary Fund) and Mes (European stabilization mechanism), the possibility of realizing this the same purpose as Greece, and here we return to the Lagarde declarations, which confirm that the EU is nothing but a European dictatorship (more on this subject).

Russia is watching because American soldiers brought to Europe may start a war with Russia, which America is looking so badly for.

At present, China, perhaps because of a trade agreement, remains the only country that helps us. We are too small to know what is really behind this whole story, but, to the point, we are doubtful

Koronawirus, co za tym stoi?

Co kryje się za wirusem, który przeraża cały świat?
Ameryka, Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, UE, Iran, Rosja i Izrael: jaka jest geopolityczna fabuła zaangażowanych w ten spektakl aktorów?

(Tłumaczenie Magda Żymła)
(Włoska wersja na link)
(Angielska wersja na link – Tłumaczenie Jolanta Micinska – Hercog)

Za tym, co się dzieje, kryje się wiele cieni.

Istnieje wirus, który zaczyna się w Wuhan, w Chinach i rozprzestrzenia się na całym świecie.

Mówią, że jest genetycznie bardzo podobny do wirusa Sars, ptasiej grypy, ale jest silniejszy i ma pewne cechy charakterystyczne dla HIV; że atakuje drogi oddechowe, przeżywa w powietrzu przez 30 minut, a na powierzchni nawet przez 9 dni (badania niemieckie).

Objawy są podobne do grypy: gorączka, suchy kaszel, bóle gardła i trudności w oddychaniu podobne do tych, które towarzyszą nam przy zmęczeniu, osłabieniu.

Okres inkubacji wynosi 2 tygodnie. W tym okresie jest się bezobjawowym, ale nadal można zarażać.

Powiedziano nam, że wirus narodził się z nietoperzy i węży, następnie zmutował i stał się możliwy do przeniesienia na ludzi. Ale potem mówią nam, że wirus nie atakuje zwierząt domowych; jak to możliwe?

Powiedziano nam, że wirus jest tylko silną grypą i że z jego powodu umierają “tylko” starsi ludzie lub ci, którzy mieli już wcześniejsze dolegliwości. Ale wtedy widzimy, że chiński lekarz, który odkrył koronaawirus, zmarł z powodu infekcji, nie miał wcześniej żadnych chorób i miał 34 lata; dlaczego jest jedynym młodym człowiekiem, który zmarł na koronaawirus?

Oms mówi, że znalezienie szczepionki zajmie około półtora roku. Ale potem widzimy, że w samym środku kryzysu zdrowotnego w Europie, kiedy wszystkie państwa wprowadzają zakazy i ograniczenia, zamykając transport i granice, Ameryka wysyła do Europy 30.000 żołnierzy plus co najmniej tyle samo sprzętu wojskowego (mimo że sam Trump miał zamknięte drogi powietrzne z Europy przez 30 dni). Po co są ci żołnierze?

Oficjalną wersją jest szkolenie “Defender Europe 2020“; ale dlaczego szkolenie miałoby być tak ważne, aby żołnierze byli narażeni na ryzyko zakażenia? A na jakie niebezpieczeństwo ataku narażona miałaby być Europa, skoro operację tę tłumaczy się jako “Obrona Europa 2020“?

Dlaczego Niemcy tak bardzo wskazują palcem na Włochy, gdy mówią, że nie kontrolowały ich tak jak powinny, skoro pierwsze zarażenie w Europie pochodziło z Bawarii?

Dlaczego każą nam udawać pomazańców świata, a prezes EBC Christine Lagarde wygłasza skandaliczne i kryminalne oświadczenia w czasie, gdy Włochy znajdują się w pełnym niebezpieczeństwie (więcej na ten temat)?

Dlaczego Francja i Niemcy zakazują eksportu masek ochronnych do Włoch, kiedy kraj ten poprosił o pomoc?

Aktorzy geopolityczni i ich role

Staraliśmy się przeanalizować punkty widzenia kolejnych ekspertów: od znanego filozofa i autora Diego Fusaro, do dziennikarza i geografa Manlio Dinucciego, byłego dyrektora wykonawczego ds. zapobiegania wojnie jądrowej we Włoszech (stowarzyszenie, które otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla w 1985 r.), aż do dziennikarza geopolityki Cesare Sacchettiego i rzeczników “Il Vaso di Pandora“.

Podsumowując ich punkt widzenia, można powiedzieć, że wirus wydaje się mieć niezwykłą inteligencję: uderzył w Chiny (patrz link) w najlepszym momencie ich gospodarki, kiedy starał się być pierwszą światową potęgą i zawoalował, proponując juana (chińską walutę narodową) jako światową walutę odniesienia, zamiast dolara amerykańskiego.

Ponadto Chiny, największy eksporter na świecie, kupują dużą część swojej ropy naftowej od Iranu (obecnie jeden z krajów najbardziej dotkniętych przez koronaawirus). Ameryka wcale tego nie lubi; sama pod pretekstem porozumień jądrowych chciała wypowiedzieć wojnę Iranowi (więcej na ten temat). Następnie sprawa ta doprowadziła do śmierci Soleimani (więcej na temat tego linku) i reakcji Iranu (więcej na temat tego linku).

Tym, który otwarcie opowiedział się po stronie Ameryki, był Izrael (więcej na ten temat).

W międzyczasie Włochy podpisały umowę handlową z Chinami, zwaną “Jedwabnym Szlakiem“. Ta umowa polega na przyznaniu Włochom uprzywilejowanej pozycji w stosunkach handlowych z Chinami i z czasem spala zarówno Niemcy, jak i Francję, które najpierw krytykują Włochy za tę umowę, a następnie biegają za nią, aby nie stracić zbyt wiele konkurencji.

Aby nie dopuścić do tego, by umowa ta uczyniła z Włoch silniejszy naród wspierany przez Chiny, francuskie służby specjalne wchodzą na scenę i uzgadniają, wraz z niemieckimi i izraelskimi, strategię rzucenia gospodarki chińskiej i włoskiej na kolana w jednym uderzeniu.

Francja posiada elektrownię, zbudowaną w 1934 r. dokładnie w mieście Wuhan (“zobacz wszystko/view all” na link), gdzie prowadzone są badania nad wirusami i bakteriami.

Niemcy odnajdują dyżurnego zamachowca-samobójcę, który jako badacz idzie do elektrowni i uwalnia wirusa, zarażając się, następnie wita wszystkich w elektrowni i w mieście, w którym rozprzestrzenia się wirus, a następnie wraca do Niemiec świadomy tego, co właśnie zrobił. Jest “pacjentem 0” i zostaje wysłany do Włoch, dokładnie do Codogno, gdzie rozpoczyna epidemię i wraca do Niemiec.

Izraelczycy (jak widzieli sojuszników Amerykanów), obdarzeni chyba najlepszą na świecie inteligencję, najprawdopodobniej mają już gotową szczepionkę, dostaną z niej lawiny pieniędzy i już wykorzystali ją do ochrony amerykańskich żołnierzy przybyłych do Europy (choć nie wiadomo jeszcze przed kim mają nas bronić i dlaczego tak ważne jest to szkolenie).

Tak więc Francja i Niemcy zrzucają winę na Chińczyków, Amerykanie uderzają w Chiny, a Izraelczycy się bogacą. Włochy tracą najpierw silnik ekonomiczny, ponieważ zablokowana jest Północ (inteligentny ten wirus, prawda?), następnie zatrzymują wszystko dla szczęścia osi francusko-niemieckiej i dając Europie, poprzez Fmi (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i Mes (europejski mechanizm stabilizacyjny), możliwość zrealizowania tego samego celu, co Grecji, i tu wracamy do deklaracji Lagarde‘a, które potwierdzają, że UE jest niczym innym, jak europejską dyktaturą (więcej na ten temat).

Rosja patrzy, ponieważ przywiezieni do Europy amerykańscy żołnierze mogą rozpocząć wojnę z Rosją, której Ameryka tak bardzo szuka.

W chwili obecnej Chiny, być może z powodu podpisanej umowy handlowej, pozostają jedynym krajem, który nam pomaga. Jesteśmy zbyt mali, by wiedzieć, co tak naprawdę kryje się za tą całą historią, ale, sokratycznie rzecz biorąc, budzimy wątpliwości

Coronavirus: 2 contagiati in giro per l’Italia da 8 giorni

Primi due casi di Coronavirus certificati in Italia: i due coniugi cinesi erano liberamente in giro da 8 giorni in posti turistici e, quindi, tipicamente affollati.

Si aggrava incessantemente il problema del coronavirus, che sembra espandersi a macchia d’olio anche fuori dai confini delle città cinesi messe in quarantena (approfondimento al link).

Ci sono casi di 2019-nCoV (sigla che indica l’anno e l’abbreviazione di nuovo coronavirus) riconosciuti in almeno 17 Stati (approfondimento al link).

Ultimi due Paesi in ordine di tempo ad aver ufficialmente riscontrato casi di coronavirus sono Regno Unito ed Italia.

Due turisti cinesi, marito e moglie provenienti proprio da Wuhan ovvero l’epicentro dell’epidemia, sono stati ricoverati ieri a Roma presso l’istituto per le malattie infettive “Spallanzani”. I due, che alloggiavano presso l’hotel Palatino nel centro della capitale, presentavano febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie.

Mentre nei social, da twitter a whatsapp, girano video, audio ed informazioni in cui si segnalano situazioni che si credevano possibili solo su film e videogiochi, con cordoni di militari a sparare a vista a chiunque provi ad entrare od uscire dalle città poste in quarantena, l’Italia solo oggi ha vietato i voli da e per la Cina.

Un accorgimento un po’ tardivo, forse, visto che proprio i due turisti cinesi erano da 8 giorni in Italia ed avranno visitato luoghi turistici tipicamente molto affollati, come riporta “il Corriere della Sera”.

Proprio a Roma, appena prima che scattasse la quarantena, da Wuhan era atterrato un aereo con a bordo 202 passeggeri, ai quali era stata provata solamente la temperatura corporea ed erano stati poi lasciati liberi di andare per la loro strada. Il problema è che il virus ha un periodo di incubazione di 14 giorni, nei quali può non presentare febbre ma è comunque trasmissibile. La velocità con cui il virus muta e la facilità con cui si trasmette (starnuto, bacio, mucose, saliva, toccandosi gli occhi, la bocca o le narici) ne rendono altamente difficile il suo contenimento. Pare inoltre che il virus sopravviva sulle superfici, quindi anche senza l’ospite, per due giorni.

Coronavirus: conferme in 15 Stati e sospetti in altri 4

Esplode l’epidemia del Coronavirus: casi confermati in 15 Paesi e sospetti in almeno altri 4.
Vaccino tra un anno; trasmissione via saliva.

Si espande, a ritmo galoppante, il Coronavirus.

L’epidemia scoppiata nella città di Wuhan, in Cina, è già diventata un problema a livello mondiale; è l’Oms (organizzazione mondiale della sanità) a parlare di “rischio globale elevato”.

Incontenibile ed attualmente senza vaccino, il virus si sta diffondendo con un ritmo talmente devastante che i casi di contagio raddoppiano di giorno in giorno.

Gli esperti dicono che per produrre un vaccino servirà circa un anno, perché a complicare le cose c’è anche il fatto il virus muta rapidamente, e che si trasmette da uomo a uomo attraverso la saliva. Ogni bacio, starnuto, sputo involontario avvenuto durante il normale parlare può essere letale.

Il ministro della Sanità cinese Ma Xiaowei ha dichiarato che il virus “si trasmette prima che si manifestino i sintomi”.

Il contagio sta assumendo forme e numeri sempre più grandi tanto da aver impattato sin da subito sul prezzo del petrolio (approfondimento al link) e la cosa significa che il numero di città e persone bloccate è davvero elevato).

Il numero città coinvolte sale senza sosta (approfondimento al link) ed ora ci sono stati casi confermati di Coronavirus in ben 15 Paesi, secondo quanto conferma anche “La Repubblica”: Cina, Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Honk kong, Singapore, Thailandia, Nepal, Australia, Malesia, Vietnam, Germania, Usa, Francia e Canada.

Altri casi sospetti si sono registrati in Scozia, Belgio, Arabia Saudita ed Italia. Proprio in Italia (precisamente a Roma) e proprio proveniente da Wuhan, era atterrato un aereo con a bordo 202 persone, appena prima che venisse dichiarato lo stato di quarantena nella città cinese.

Cina, Coronavirus: situazione di allerta mondiale

Coronavirus fuori controllo: cordone sanitario esteso a 18 città e numero di casi che si duplicano di giorno in giorno.
Xi Jinping: “Situazione grave. Epidemia accelera”.

Sta diventando uno scenario apocalittico, ciò che sta succedendo in Cina a causa del Coronavirus.

Più che sfuggita di mano, la situazione sembra essere fuori controllo.

Su Twitter, il profilo “Himalaya Global” diffonde video che sarebbero provenienti dagli staff medici degli ospedali di Wuhan, la città da cui è partito il virus (approfondimento al link).

Nei video, dove compaiono sottotitoli in inglese, si dice che i contagiati sono più di 100.000 (i numeri ufficiali parlano invece di “soli” 2.000 casi e riconosce 56 morti), che gli ospedali sono ormai senza medicine e che il governo non li rifornisce. Dichiarano di essere rimasti soli, con le persone che muoiono davanti ai loro occhi e che il virus è già mutato.

I casi di persone infette raddoppiano di giorno in giorno e si sono rilevati casi sospetti di Coronavirus in America, a Singapore, in Scozia, in Francia ed in Italia. Sotto questo punto di vista si aspettano le dichiarazioni ufficiali degli Stati interessati, che avverranno dopo gli accertamenti del caso; difficile, tuttavia, credere che i casi vengano riconosciuti anche se accertati, al fine di non creare allarmismo tra la popolazione.

A confermare la criticità della situazione arrivano le dichiarazioni cinesi in cui si promette la costruzione di un ospedale dedicato al Coronavirus in 10 giorni. Il fenomeno sta crescendo a vista d’occhio, tanto da avere impatto concreto anche sull’economia andando ad impattare sul prezzo del petrolio (approfondimento al link).

Intanto, il cordone sanitario è stato esteso da 10 a 18 città. parliamo quindi di aree totalmente isolate, dove è stata bloccata ogni forma di trasporto: aeroporti, stazioni, autobus, spedizioni in entrata ed in uscita dalle città sono state infatti vietate (è probabilmente per questo motivo che il governo non riesce a rifornire gli ospedali di Wuhan, se la fonte dello staff medico fosse confermata).

In attesa di riuscire a trovare un vaccino, impresa complicata dall’eventuale rapida mutazione del virus, il governo ha trovato nell’isolare le città l’unica soluzione per evitare il diffondersi del virus.

Pechino, Macao ed altre città hanno annullato il capodanno e tutti gli eventi pubblici.

Il presidente Xi Jinping si è infine limitato ad ammettere che “la situazione è grave” perché l’epidemia sta “accelerando”.